top of page

FAQ

 • Original / Qoo กินบ่อยได้ไหม ? How often can I drink the Original / Cooldown formula?
  ทานครั้งแรก หรือคนที่ไม่ได้ทานมานานแล้ว ให้ทานต่อเนื่องสัก 3-7 วัน เพื่อปรับระบบนิเวศน์ในระบบขับถ่ายค่ะ สังเกตจากกลิ่นที่ออกมา ถ้าหากกลิ่นเบาขึ้นแล้วก็สามารถหยุดได้ค่ะ หาก 7 วันแล้วยังรู้สึกว่ากลิ่นยังแรงอยู่ก็สามารถดื่มต่อได้ ไม่จำเป็นต้องหยุดวันที่ 7 แต่โดยส่วนมากจะไม่เกิน 7 วันค่ะ กรณีท้องผูกเรื้อรังต้องดื่มนานกว่านั้น If you haven’t drunk it for a long time or drink it for the first time, you’re advised to consume the products 3-7 days consecutively to re-balance your digestive system's ecosystem. You may check if the unpleasant odor is coming out of your body. If the smell is better, then you can stop drinking it. However, after the 7th day, if you still smell the unpleasant odor, you can continue drinking it. Yet, on the 7th day, the smell normally disappears. In case you have chronic constipation, you need to continue drinking it.
 • What is the suitable time to drink the Original formula / Cooldown?
  We recommend you drink the Original formula / Cooldown in the evening after dinner or before bedtime. On the day you manage to drink it, you should intake some water to get your body ready.
 • Original / Qoo ทานทุกวันได้ไหม? Can I drink the Original / Cooldown formula every day?
  กรณีจำเป็นต้องดื่มต่อเนื่อง เช่น คนที่ทำคีโม ผู้ป่วยบางโรคที่อาจจะขับถ่ายยาก เช่น ไทรอยด์ ฯลฯ กลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้ยาถ่ายเป็นประจำ หากต้องการดื่มต่อเนื่องนานๆ แนะนำสูตร Original For those who need to drink regularly, such as patients undergoing chemotherapy treatment or some patients who may have an abnormal bowel movement, including thyroid, Normally, these patients who always use laxatives on a regular basis prefer an herbal drink. The Original formula is recommended if you wish to drink regularly for an extended period of time.
 • Original / Qoo ทานต่อเนื่องมีผลกระทบไหม? What will happen if I drink the Original formula / Cooldown for a long period of time?
  การใช้น้ำสมุนไพร หรือการทานสมุนไพรทุกชนิดไม่ควรใช้ต่อเนื่องไปตลอด การปรับระบบขับถ่ายจำเป็นต้องรักษาจุลชีวะในระบบขับถ่าย เพราะแบคทีเรียในลำไส้เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนลำไส้อีกทอดหนึ่ง เราจึงจำเป็นต้องรักษาความสมดุลนี้ไว้ การมุ่งเน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ช่วยให้ระบบดีขึ้นอย่างถาวร ทานแต่พรีไบโอติก หรือทานแต่โพรไบโอติกก็เช่นกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องรักษา 3 สิ่งให้สมดุล คือ ระบบนิเวศน์ในลำไส้ (อุณหภูมิ และค่า PH ความเป็นกรด-ด่าง) Prebiotic (อาหารของจุลินทรีย์)และ Probiotic ( Friendly bacteria) For those who regularly drink the formula, If no stool is left in the intestines, you will feel comfortable. In fact, having herbal drinks or herbs on a regular basis for a long time is not recommended. To re-balance your excretory system, microflora in the digestive tract should be maintained as bacteria in the gut do play an important role in your intestine. As a result, to focus on only one matter cannot improve your ecosystem in the long run; for example, some may consume just only prebiotics or probiotics. It is important to keep three things in balance: the intestinal ecosystem (body temperature and PH balance), prebiotic (Food for microorganisms), and probiotic (Friendly bacteria).
 • Original / Qoo ดื่มปริมาณเท่าไร และนานกี่วัน? How much and how long should I drink the Original / Cooldown formula?
  สำหรับผู้ที่ไม่เคยดื่ม ให้ดื่มต่อเนื่อง 3-7 วันค่ะ (วันที่จะใช้ ให้ดื่มน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย) ปริมาณการดื่ม แบ่งตามความสามารถในการขับถ่าย คนปกติ1-2 วัน ถ่าย 1 ครั้ง ใช้ 1/3 ของขวด ขับถ่ายยาก3-4 วัน ถ่าย 1 ครั้ง ใช้ 1/2 ของขวด ขับถ่ายยากมากกว่า 5วัน ขึ้นไป ใช้ 1 ขวดค่ะ ***บางคนต้องดื่ม 2 ขวด แต่พบได้น้อยมาก แนะนำให้ใช้ Probiotic ร่วมด้วยสังเกตว่า หากกลิ่นอุจจาระเบาลง ไม่แรงเหมือนครั้งแรกๆ ก็หยุดได้ ให้สังเกตตัวเอง บางคน 2-3 วัน หรือบางคนอาจจะนานกว่านั้น ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สะสมภายในร่างกายของแต่ละคน หลังจากนี้ก็หยุดได้ แล้วให้ทานอาหารกลุ่มที่มีโพรไบโอติก อย่าง Kefir (คล้ายโยเกริ์ต แนะนำให้เลี้ยงทานเองที่บ้าน),ข้าวหมาก, กิมจิ, เทมเป้,นัตโตะส่วนน้ำสมุนไพร อาจจะทานเดือนละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์/ครั้ง หรือเมื่อรู้สึกแน่นท้องก็ได้ค่ะ For those who have never tried our products before, we suggest you drink 3-7 days consecutively (On the day you manage to drink it, you should intake some water to get your body ready.) The consumption’s amount depends on the frequency of your bowel movement: For those who have bowel movements: every one or two days, drinking 1/3 of the bottle is sufficient. For those whose bowel movements become difficult and have bowel movements every 3-4 days, drinking half of the bottle is recommended. If constipation lasts longer than 5 days, drink one bottle. *** It always seems to be the case that some consume two bottles. Taking an additional probiotic is then advised. If the unpleasant smell of stool is hardly observed, another drink is no longer needed. Observe yourself; it varies regarding what is inside each person's body. This ranges widely from person to person. Some people have bowel movements several times a day, others may take longer. We suggest you consume a selection of foods containing probiotics, such as Kefir, fermented rice, Kimchi, Tempeh, and Natto. For the herbal drink, it is recommended to take it once a month or every two weeks or whenever your stomach feels uncomfortable.
 • Original / QOO เวลาในการออกฤทธิ์? How long does the Original / Cooldown formula take up to work?
  แล้วแต่บุคคลค่ะ แต่โดยส่วนมาก 6-8 ชั่วโมง น้ำสมุนไพรไม่ใช่ยาถ่าย น้ำสมุนไพรจะช่วยปรับระบบนิเวศน์ในลำไส้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีพของจุลินทรีย์ จึงไม่สามารถกำหนดเจาะจงไปได้ว่าจะออกฤทธิ์ภายในกี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับภายในของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ It depends on the individual, but in most cases, it takes 6-8 hours to work. The herbal water is not a laxative. It helps re-balance the intestinal ecosystem for the microbial lifestyle. It is not possible to know exactly how long it takes up to work. It depends on the inside of the individuals.
 • Original / QOO ต่างกันยังไง? What is the difference between the Original / Cooldown formula?
  The Original formula contains Cordyceps. Cordyceps is being tested in a clinical trial for its ability to inhibit and kill cancer cells in four different organs, including Prostate cancer, Pancreatic cancer, Colon cancer, and Breast cancer. The Original formula has less cool properties than the Cooldown formula. The Cooldown formula is outstanding in lowering the heat in your intestines. It is suitable for those who have caffeine addiction as coffee has heat properties that can affect your intestines. Regular coffee consumption damages your intestinal ecosystem, making it unsuitable for the lifestyle of microorganisms which are necessary for bowel movements.
 • Is the Original formula stronger than the Cooldown formula?
  It depends on the problem. People who have caffeine addiction feel that the Cooldown formula is stronger than the Original, but people with chronic constipation who use laxatives regularly feel that the Original is stronger.
 • Can I drink the Original formula on an empty stomach?
  Yes, no problem.
 • Can people having a period or get pregnant drink the Original / Cooldown formula?
  There is no existing research support. They are recommended to consume prebiotics and probiotics while having a period or during pregnancy instead.
 • Can I drink the Original / Cooldown formula after breakfast or lunch as whenever I have it before bedtime or in the evening, I need to wake up in the middle of the night to use the restroom?
  Yes, but it may not be as effective as drinking in the evening. The weight of the stool also stimulates bowel movements. If it is not sufficient, the body cannot excrete.
 • What is the shelf life of each formula?
  When stored at a temperature of 0-10 degrees, the product’s shelf life is about 3 months.
 • How many bottles of O2 / Mute can I drink a day?
  As much as you want. O2 contains honey. Therefore, people with diabetes must be careful when having this product.
 • Can people who take the Keto diet drink the products?
  Yes, they can drink Mute and Cooldown formula.
 • When should we drink Unplug formula?
  15-30 minutes before bedtime.
bottom of page